NAMAZIN ÖNEMİ

Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.) [Taberânî]

(Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibâdet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez.) [Taberânî]

(Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür.) [İ.Ahmed]

(Allah buyuruyor ki, "söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana, azab etmem, onu sorgu-suâle çekmeden Cennete koyarım") [Hakim]

(İmandan sonra en büyük vazife namaz kılmaktır.)

(Her peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır.)

Namaz kılmak böyle büyük bir ibâdet olduğu için terkedilmesi de çok büyük günahtır. Hanbelide namazı terkeden küfre düştüğü için, Şafiî ve Malikide büyük günah işlediği için ceza olarak katli gerektiği fıkıh kitaplarında yazılıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Namaz dinin direğidir, terkeden dinini yıkmış olur.) [Beyhekî]

(Namaz kılan, Kıyamette kurtulacak, kılmıyan perişan olur.) [Taberânî]

(Namaz kılmıyan, Kıyamette, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur.) [Bezzar]

(Namazı kasten bırakanın ibâdetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır.) [Ebu Nuaym]

Namaz, çok önemli bir ibâdet olduğu için, namaz kılmıyanın imanla ölmesi çok zayıf bir ihtimaldir. Namaz kılmıyanın kalbi kararır, diğer günahları işlemekten çekinmez.

İmam-ı Rabbanî hazretleri buyuruyor ki:
(Namaz kılmak ve diğer ibâdetleri yapmak ancak müminlere kolay gelir. Kur'an-ı kerimde, (İman ve ibâdet etmek, müşriklere güç gelir) ve (Namaz kılmak müminlere kolay gelir) buyurulmaktadır. Namaz kılmamak, iman zayıflığından ileri gelir. İmanın kuvvetli olmasının alameti, dinimizin emirlerine severek kolaylıkla uymaktır.) [C.1.m.191, 289]

Namaz kılmamanın ne kadar büyük günah olduğunu bilen, ayakta duramıyacak kadar hasta olsa bile, mutlaka namaz kılar. Ateşin yaktığını bilen kimse, kendini nasıl ateşe atar? Cehennemden kaçan, Cenneti istiyen namaz kılmaz mı? Hadis-i şerifte, (Cenneti isteyip de, Allahın yasakladıklarından kaçınmıyan, isteğinde yalancıdır) ve (Cenneti istiyen, hayırlı işlere koşar, Cehennemden korkan, haramlardan kaçar) buyuruluyor. (Beyhekî)

Tadil-i erkana riayet etmek vaciptir. Namazın vaciplerinden biri bilerek terkedilirse, o namazı tekrar kılmak vacip olur. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Hırsızların en büyüğü, namazından çalandır. Yani namazın erkanına riayet etmez, rükû ve secdelerini hakkıyle yerine getirmez.)

(Herkesin namazında, kalbin hazır olduğu kısımlar yazılır. Kalbin hazır olmadığı namaza, Allahü teâlâ nazar etmez.)

Cemaatle namaz kılmak erkeklere Sünnet-i hüdadır. Yani dinimizin şiarı, alameti olan sünnettir. Özürsüz terketmek asla caiz değildir. Bilhassa yatsı ve sabah namazını cemaatle kılmak çok önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Yatsı namazını cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibâdetle geçirmiş sayılır.) [Müslim]

(Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir.) [Buharî]

 

İbâdetler içinde en fazîletlisi namazdır. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en fazîletlisidir. Rızkın bereketi, duânın kabûlüdür. Kabirde ışıktır. Sıratı yıldırım gibi geçiricidir. Cennette başa taçtır. Îmânın başı, gözün nûru ve Cehennemden kurtarıcıdır.) [Miftâh-ul-Cennet]

(Cennetin anahtarı namazdır.) [Dârimî] (En fazîletli amel, vaktinde kılınan namazdır.) [Ebû Dâvüd] (İman, namaz demektir. Namaz için kalbini hazırlar ve namazı itina ile, vaktine, sünnetine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir.) [İbni Neccar]

(Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider) [Hâkim] (Kıyâmette kulun ilk sorguya çekileceği ibâdet, namazdır. Namaz düzgünse, diğer amelleri kabûl edilir. Namaz düzgün değilse, hiçbiri kabûl edilmez.) [Taberânî] (Kıyâmette, namaz kılan kurtulur, kılmayan perişan olur.) [Taberânî]

(Allah, 5 vakit namazı farz kıldı, eksiksiz edâ edeni Cennete koyacağına söz verdi. Namaz kılmayana verilmiş bir sözü yoktur, buna dilerse azâb eder, dilerse Cennete koyar.) [E.Dâvüd]

(Ümmetimin fesâdı zamanında sünnetime yapışan, [yani Ehl-i sünnet olan] ve beş vakit namazı cemâatle kılanın amel defterine hergün yüz şehîd sevâbı yazılır.) [İ.Nâsiruddîn] (Müslüman, namaz kılarken günâhları başı üzerine konur. Her secde ettiğinde başından dökülür. Namazı bitirince hiç bir günâhı kalmaz.) [Taberânî]

(Mü'min, Allah rızâsı için namaz kılınca, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi, günâhları dökülür.) [İ.Ahmed] (Her namaz vakti gelince, melekler, "Ey insanlar, günâhlarınız sebebiyle hâsıl olan ateşi namaz kılarak söndürün" derler.) [Taberânî]

Namaz kılmak böyle büyük bir ibâdet olduğu için terkedilmesi de çok büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kasden [mazeretsiz] namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabûl etmez. Tevbe edinceye kadar da Allahın himâyesinden uzak olur.) [Isfehânî] (Namaz kılmayan, kıyâmette Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur.) [Bezzâr]

(Kim namazı bile bile bırakırsa Allahü teâlâ onun ibâdetlerini faydasız kılar ve namaza başlayıncaya kadar, himâyesinden uzak tutar.) [Ebû Nuaym] (Beş vakit namazı terk eden, Allahın hıfz ve emânından mahrûm olur.) [Ibni Mâce]

(Namaz dînin direğidir, terk eden dînini yıkmış olur.) [Beyhekî] (Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur.) [Bezzâr] (Îmân ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır.) [Tirmizî]

B hadîs-i şerîfleri, Ehl-i sünnet âlimleri şöyle açıklamışlardır: Dînimizde en büyük günâhı işleyen kâfir olmaz. Bunun için, tembellikle namaz kılmayana kâfir denmez. Fakat namaz, çok önemli bir ibâdet olduğu için, namaz kılmayanın îmânla ölmesi çok zayıf bir ihtimâldir. Namaz kılmayanın kalbi kararır, diğer günâhları işlemekten çekinmez. Bazı âlimler, namaz kılmayanın kâfir olacağını bildirmiştir. Bu bakımdan her ne şart altında olursa olsun,

muhakkak namazı kılmalıdır!

 

Namaz kılmamak çok büyük günahtır. Hırsızlık etmekten, kumar oynamaktan, içki içmekten daha büyük günahtır. Birçok hadîs-i şerîfte, kasten namaz kılmamanın küfür olduğu bildirilmiştir. Amel îmândan parça olmadığı hâlde, namaz konusunda ittifak hâsıl olmamıştır. Namazın îmândan olduğunu bildiren âlimler de olmuştur. Bu bakımdan namaz kılmamak, çok büyük tehlikedir.

Bir insan her türlü kötülüğü işlese, namaz kılmaya devam etse, namazı doğru olarak kılsa, kötülüklerin çoğunu, hattâ tamamını terkeder. Çünkü Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyuruluyor ki: (Namaz, münker ve fahşâdan [edebsizlikten, akla ve dîne uymayan her türlü kötülükten, her türlü günahtan] alıkor.) [Ankebût 45]

Bir genç, namaz kımaya başladığı hâlde, kötülüklerden el çekemiyordu. Bu gencin durumunu Resûlullaha bildirdiler. Peygamber efendimiz, (Birgün gelir, namaz, onu diğer günahları işlemekten alıkor) buyurdu. (Haram işliyorsa, namaz kılmasın) demedi, (Namaza devam etsin) buyurdu. Aradan çok zaman geçmedi. O genç günahlarına tevbe etti, iyi hâl sâhibi oldu. Bu bakımdan mutlaka namaz kılmalı! Namaz kılmanın fazîleti çok büyüktür.

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
(Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.) [Taberânî] (Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur.) [Beyhekî] (Namaz, her hayrın, her iyiliğin anahtarıdır.) [Taberânî] (Namaz kılan kıyâmette kurtulacak, kılmıyan perişan olacaktır.) [Taberânî]

(Kıyâmette kulun ilk sorguya çekileceği ibâdet namazdır. Namaz düzgün ise, diğer amelleri kabûl edilir. Namaz düzgün değilse, hiçbir ameli kabûl edilmez.) [Taberânî] Bu hadîs-i şerîfleri okuduktan sonra, namaz kılmayan müslümana hayret etmemek imkânsızdır.

Yorum (0) :: Bağlantı

• 5/6/2007 - NAAMZIN FARZLARI VE VACİPLERİ

Namazın farzları 12’dir. Bunların altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki farzlara şart denir. Namazın içindeki farzlara rükün denir.

Namazın dışındaki farzlar:
1-Hadesten tahâret: Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp olanın da gusletmesidir.

2-Necasetten tahâret: Namaz kılanın, vücûdunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, necâsetten yâni dînimizde pis sayılan şeylerden temizlemektir.

3-Setr-i avret: Avret yerini örtmek demektir. Namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir.

4-İstikbal-i kıble: Namaz kılarken kıbleye dönmektir.

5-Vakit: Namazı, vaktinde kılmaktır.

6-Niyet: Namaza dururken kalb ile niyet etmektir. Yalnız ağız ile söylemeye niyet denmez. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı, kalbden geçirmek demektir. Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır.

Namazın içindeki farzlar:
1-İftitah tekbiri: Namaza başlarken “Allahü ekber” demektir.

2-Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. Ayakta duramayan hasta, oturur. Oturarak kılamayan yatarak îmâ ile kılar.

3-Kırâat: Namazda, Kur'an-ı kerimden sûre veya âyet okumaktır.

4-Rükû: Ayakta okuma bittikten sonra, eğilip elleri dize koymaktır.

5-Secde: Rükûdan sonra yere kapanmaktır.

6-Kâde-i âhıre [son oturuş]: Son rekâtta Ettehıyyâtü'yü okuyacak kadar oturmaktır.

 

Namazın vacibleri şunlardır:
1-Fâtiha sûresini okumak.

2-Fâtihadan sonra bir sûre veya en az üç kısa âyet okumak.

3-Fâtihayı, sûreden önce okumak.

4-Fâtihadan sonra okunan sûreyi, farzların birinci ve ikinci rekâtlarında, sünnetlerin her rekâtında okumak.

5-Secdeleri birbiri ardınca yapmak.

6-Fâtihayı sünnet ve vâcib namazların her rekâtında bir kere okumak.

7-Üç ve dört rekâtlı namazların ikinci rekâtında oturmak.

8-İkinci rekâtta teşehhütten fazla oturmamak.

9-Secdede burnu alnı ile beraber yere koymak.

10-Teşehüdde iken Ettehıyyâtü’yü okumak.

11-Tâdîl-i erkâna riâyet etmek.

12-Namazın sonunda, selam vermek.

13-Vitir namazının son rekatında, kunut duâsı okumak.

14-Bayram namazlarında tekbir getirmek.

15-İmâmın sabah, cuma, bayram, teravih, vitir namazlarında ve akşam ile yatsının ilk iki rekâtında yüksek sesle okuması.

16-İmâmın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rekâtlarında sessiz okuması.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !